بانک اطلاعات

عنوان : ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺘﺐ ﻗﺮان دوره اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ در ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی

نویسنده : رضا عقیلی;پریسا فرهادی بیرگانی;آرزو جمالی امام قیسی

تاریخ : 2017-06-22

منبع مقاله : مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری

چکیده : ﯾﮑﯽ از اﯾﺪه آلﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﻣﻄﺮح ﻣﯿﺸﻮد، ﺛﺒﺎت و ﭘﺎﯾﺪاری اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ. ﻫﻤﻮاره اﻣﮑﺎن دارد ﺑﺮ اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﺛﺒﺎت و ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﻮاﺟﻪ وﺣﺎﻟﺖ ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮد. ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺛﺒﺎت وﭘﺎﯾﺪاری اﺳﺖ. در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﻌﺪ از اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﺘﮑﺒﺮ در دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻠﺖ و ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ، رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب درﺳﺎل 1389 اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد در ﺟﻤﻊ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن اﯾﻦ واژه را (اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ) ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻮع اﻗﺘﺼﺎد را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﺤﺘﻮای ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ ﺷﺶ ﮐﺘﺎب ﻗﺮآن دوره اﺑﺘﺪاﯾﯽ، از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻟﻒ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ اﺳﻼﻣﯽ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪی ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪی دﻗﺖ ﻧﻈﺮی ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﻣﺘﻮن ﺷﺪه، ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ اﺳﻼﻣﯽ در آنﻫﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺰ، ﺑﺪون ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ در آنﻫﺎ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ، در ﺷﺼﺖ و ﻫﻔﺖ ﭘﯿﺎم ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه، ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ دﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد.

کلید واژه ها : اقتصاد اسلامی,اقتصاد مقاومتی,کتب قرآن دوره ابتدایی

منبع : https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1234843

عنوان : نرم افزارهای حسینی؛ بررسی تولیدات نرم افزاری در حوزه عاشورا و امام حسین (ع)

نویسنده : علی نعیم الدین خانی

تاریخ : 2015-09-23

منبع مقاله : ره آورد نور

چکیده : بديهي است كه حماسه عاشورا، عبرت آموزترين حادثه تاريخ است و امام حسين(ع) و ياران باوفايش، اصلي ترين نقش آفرينان اين صحنه آزادگي و ايستادگي بودند. همه حق جويان و مبارزان عالم، وامدار اين حماسه سترگ اند و حادثه خونبار عاشورا، مظلومانه ترين، روح بخش ترين و در عين حال، جانگدازترين حادثه اي است كه در عالم انساني واقع شده است. برخي تاريخ شناسان ژرف نگر، عاشورا را مبدا حقيقي تاريخ اسلام مي دانند و معتقدند كه اگر عاشورا نبود، از اسلام ناب محمدي اثري باقي نمي ماند. از اين رو، شناخت عاشورا، يعني شناخت اسلام ناب محمدي. تاكنون در زمينه سيره و شخصيت امام حسين(ع) و معرفي حوادث عاشوراي حسيني، آثار ارزشمند متعددي سامان يافته است كه توليد كتاب هاي الكترونيكي يا نرم افزارهاي ديجيتالي، از جمله آنهاست. عاشوراپژوهان و علاقه مندان به معارف و مكارم حسيني، مي توانند ضمن آشنايي با اين توليدات، از محصولات نرم افزاري مراكز و موسسات علمي و پژوهشي، در جهت سامان دهي تحقيقات خود كمك بگيرند. گفتني است، در اين نوشتار، ضمن معرفي اجمالي مهم ترين نرم افزارهاي موجود، در بخشي مستقل به ارائه محصولات نور در اين باره پرداخته ايم.

منبع : https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1169694

عنوان : گزارشی از جامعه مبلغان کشور

تاریخ : 2008-07-22

منبع مقاله : مبلغان

منبع : https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/345519

عنوان : فهرست کتاب های منتشر شده تاریخ و جغرافیا دی ماه 1382

تاریخ : 2004-01-20

منبع مقاله : کتاب ماه تاریخ و جغرافیا

منبع : https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/69261

عنوان : واکاوی شاخصه‌های ادب پایداری در اشعار میرزاده عشقی

نویسنده : مهدی رضا کمالی بانیانی;مهدی ممتحن

تاریخ : 2016-09-22

منبع مقاله : ادبیات پایداری

چکیده : میرزادة عشقی یکی از چهره های برجسته ادب پایداری در دوران اختناق رضاخانی و حاکمیت پهلوی به شمار میآید. ارزش اشعار میرزادة عشقی، پیش از آنکه مدیون جنبه ادبی – هنری باشد، به بعد سیاسی- اجتماعی و وطنی آنها بر میگردد. این شاعر نوگرا که در جوانی جان فدای آزادی کرد، شعر را چون سلاحی برای مبارزه در دست گرفت . روحیه انقلابی، روزنامه نگاری، مقاله نویسی، اشعار تند و صریح عشقی، وی را یکی از چهره های موثر ادب پایداری در دورة مشروطه معرفی کرده است . او که از تباهی وضع موجود رنج میبرد، دیدگاه انقلابی و ایده آلیستی خود را به آینده ای معطوف میکند که در آن زر و سیم زوال یافته و دولت به دست رنجبر داده شده است . او دیدگاهی انقلابی و ایده آل طلب دارد که جنبه ای از رمانتیسم است و در برخی موارد به آنارشیسم کشیده می - شود. در این مقاله پس از آوردن پیشینه ای در باب ادب پایداری و چگونگی آن در دورة مشروطه با بررسی دیوان اشعار و مقالات عشقی و واکاوی شاخصه های ادب پایداری در آنها، به تبیین شاخصه های برجسته ادب پایداری و موارد گفته شده در اشعار وی پرداخته شده است . حوادث و رویدادهای بزرگ ، انقلاب هـا و جنـگ هـا، بـا تـاثیری عمیـق و گسـترده در تاریخ جوامع انسانی، فرهنگ و ادبیـات و هنـر تـازه ای را بـه همـراه مـیآورد. هشـت سـال جنگ عراق علیه ایران نیزکه ناخواسته به فاصله کوتاهی پس از انقلاب به کشور ما تحمیـل شد، منجر به شکل گیری نوع خاصی از ادبیات به نام ادبیات دفاع مقدس شـده کـه تفـاوت عمده اش با ادبیات جنگ در دنیا، معنویت نهفته در آن اسـت . در آن برهـه از زمـان کـه بـه دوران دفاع مقدس مشهور شد، رزمندگان با نوشـتن یادداشـت هـای روزانـه ، وصـیت نامـه ، دست نوشته ، نامه ، مناجات و دل نوشته آثـاری را خلـق کردنـد کـه از بسـیاری جهـات قابـل بررسی است . پژوهش حاضـر از نـوع مسـتند بـه شـیوة تحلیـل محتـوا بـه بررسـی و تحلیـل مناجات های شهدا با محوریت وصیت نامه شهدای استان فارس پرداخته و در پی آنست کـه مشخص کند عواطف حاکم بر مناجـات هـای شـهدا کـدام اسـت و کـدام یـک از مفـاهیم عرفـانی در ایـن مناجـات هـا مطـرح شـده اسـت . مناجـات هـای مـورد بررسـی در دو دسـته مناجات های بدون درخواست (راز و نیازهای عاشـقانه ) و مناجـات هـای دارای درخواسـت دسته بندی شده اند. رسیدن به مقام والای شهادت ، مهـم تـرین و بیشـترین درخواسـت شـهدا بوده و پس از آن پناه بردن از شر دنیا و نفس اماره به خداوند، طلب آمرزش گناهان کبیـره و صغیره ، هدایت و طلب پیروزی در جایگاه های بعدی قرار گرفته است .

کلید واژه ها : شهادت,دفاع مقدس,ادب پایداری,میرزادة عشقی,ملی‌گرایی,آزادیخواهی. مناجات,ساختار وصایا

منبع : https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1178411

عنوان : روح تازگی در کالبد گرافیک

نویسنده : مجید ریاضی

تاریخ : 2010-10-05

منبع مقاله : تندیس

منبع : https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1281259

عنوان : تحلیل گفتمان وصیت نامه ی شهدای جنگ تحمیلی

نویسنده : علی ربیعی;امیرحسین تمنایی

تاریخ : 2013-09-23

منبع مقاله : مطالعات جامعه شناختی

چکیده : این مقاله به مطالعه و تحلیل پنجاه وصیت­نامه برگزیده از رزمندگان جنگ پرداخته و بر اساس نظریه گفتمان لاکلا وموف توجه خود را بر گفتارهای خاص و ظرفیت مفصل­بندی­شان معطوف ساخته­است. به عنوان نقطه شروع برای پاسخ دادن به این سوالات، مضامین و محورهای اصلی وصیت­نامه شهدا را استخراج کرده و سپس شناسایی شده­اند که چه نشانه­هایی دارای موقعیتی ممتازند و در رابطه­ی با نشانه­های دیگر چگونه در آن گفتمان تعریف می شوند؟ همچنین به این سوال پرداخته شد که وصیت­نامه­ها از طریق قراردادن عناصر در رابطه­ای خاص با یکدیگر، چه معانی­ای را تثبیت و حفظ می­کنند و چه معانی بالقوه­ای را حذف و طرد می­سازند؟ مضامین و محورهای اصلی وصیت­نامه­ها عبارت بودند از: «ولایت فقیه و رهبری امام خمینی»، «استکبارستیزی و در راس آن آمریکا»، «واقعه کربلا و شهادت امام حسین(ع)»، «حجاب»، «نماز جماعت و نماز جمعه»، «نفی زندگی دنیایی» و «توصیه به گریستن برای شهدای کربلا به جای گریستن برای شهادت خودشان». در این میان عنصر «ولایت فقیه و رهبری امام خمینی» دال مرکزی به حساب می­آید که دال­های دیگر پیرامون آن مفصل­بندی می شوند و معنا می­یابند و بر اساس نظر لاکلاوموف، معنای دال­های پیرامونی از طریق عمل مفصل­بندی حول دال و نقطه مرکزی تثبیت می­شود. بنابراین ما می­توانیم از «گفتمان شهدا» سخن بگوییم؛ گفتمانی که از رزمندگان سوژه­هایی ساخته است که جز به آخرت فکر نمی­کنند؛ سوژه­هایی که خود قبل از کشته­شدن به آغوش مرگ می­روند و شهادت در جنگ تحمیلی را هم­چون جان دادن در واقعه کربلای سال 61 هجری می­دانند.

کلید واژه ها : گفتمان,سوژه,لاکلا و موف,مفصل بندی,تحلیل انتقادی,دال مرکزی,وصیت نامه شهدا

منبع : https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1124101

عنوان : مجسمه: اداره ی حجم زیر ذره بین بررسی فعالیت های اداره ی حجم سازمان زیباسازی

نویسنده : مهسا تهرانی

تاریخ : 2015-09-22

منبع مقاله : تندیس

منبع : https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1099531

عنوان : علوم اجتماعی

تاریخ : 1996-12-21

منبع مقاله : نمایه

منبع : https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/904887

عنوان : بررسی اندیشه معصومین در وصیت نامه شهدا به عنوان متون ادبی معاصر

نویسنده : زهرا شیرکوند

تاریخ : 2013-02-19

منبع مقاله : کتاب ماه ادبیات

منبع : https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/967963

عنوان : همه فضیلت ها را در خود جمع کرده بود...

نویسنده : حسن مصلح

تاریخ : 2011-01-21

منبع مقاله : شاهد یاران

منبع : https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/614614

عنوان : آیینه آشنایی ارمغان شاعر غریبانه

نویسنده : پرویز بیگی حبیب آبادی

تاریخ : 2003-12-22

منبع مقاله : شعر

منبع : https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/201104

عنوان : بازتاب اخلاق در مفاهیم تعلیمی مرثیه‌های دفاع‌مقدس

نویسنده : داریوش قلعه‌قبادی;سیروس شمیسا;عبدالرضا مدرس زاده

تاریخ : 2017-09-23

منبع مقاله : پژوهش های اخلاقی

چکیده : دفاع مقدس بعنوان یکی از بزرگترین حوادث تاریخی در دوره¬ی معاصر تاثیر عظیمی بر ادبیات فارسی گذاشت و ادبیات دفاع مقدس را پدید آورد. یکی از مضامین غنایی این ادبیات مرثیه است که سهم زیادی از اشعار دفاع مقدس را به خود اختصاص داده است و سرشار از آموزه های اسلامی و مضامین تعلیمی و عرفانی می باشد. این مقاله بر آن است تا چند ویژگی تعلیمی برجسته را (که خود از شاخصه های سبکی است) در سوگ سروده‍‍ های دفاع مقدس که عمدتا برای شهدا و یا وطن سروده شده، بررسی کند. یکی از وجوه مشترک و مهم این آموزه‌ها شهادت، شهادت طلبی و عاشورایی بودن آنهاست. چرا که اکثر سوگ سروده‌های دفاع مقدس برگرفته از مکتب عاشوراست و شهادت طلبی به عنوان برجسته ترین آموزه های تعلیمی آن، سرلوحه‌ی زندگی و سرنوشت رزمندگان دوران دفاع مقدس شد. بررسی سوگ سروده‌های دفاع مقدس نشان می‌دهد که شهادت طلبی و نهراسیدن از مرگ و تجسم عظمت شهادت و شهید، حب وطن و دشمن‌ستیزی و در نهایت عاشورایی شدن از تعالیم برجسته‌ی این نوع از شعر است؛ که خود دربردارنده‌ی آموزه‌های متعدد اخلاقی و دینی است که نگارنده می‌کوشد به تبیین و تحلیل این آموزه‌ها بپردازد.

کلید واژه ها : دفاع مقدس,آموزه های تعلیمی,سوگ سرود

منبع : https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1321281

عنوان : کتاب کودک در مطبوعات کودکان - بهمن و اسفند 76

نویسنده : شقایق قندهاری

تاریخ : 1998-04-21

منبع مقاله : کتاب ماه کودک و نوجوان

منبع : https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/129835

عنوان : گزارش سال: هیاهو برای چیست؟ - نگاهی به هنر مجسمه سازی ایران در 1390 -

نویسنده : مهسا تهرانی

تاریخ : 2012-03-06

منبع مقاله : تندیس

منبع : https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/982786

عنوان : تاثیر متقابل دفاع مقدس و فرهنگ مهدویت

نویسنده : امید درویشی

تاریخ : 2008-12-21

منبع مقاله : انتظار موعود

چکیده : فرهنگ مهدویت، فرهنگی است بسیار غنی که از دیرباز تاکنون در حوادث مختلفی خودنمایی کرده است. یکی از حوادثی که فرهنگ مهدویت در آن نقش اساسی داشتند، قیام ملت ایران به رهبری امام خمینی( می‌باشد. در پی این قیام، ملت ایران، وارد جنگی شد که براو تحمیل کردند. بی‌‌شک، فرهنگ مهدویت تأثیراتی بر دفاع مقدس داشته است. در این مقاله، به برخی از این تأثیرها اشاره شده است، از جمله تبعیت از نایب امام زمان(، افتخار سربازی برای امام عصر( و ایجاد ارتباط معنوی با امام عصر( که باعث شد حضور مردم در جبهه‌ها بیشتر گردد. در ادامه، به برخی از تأثیرات دفاع مقدس بر فرهنگ مهدویت اشاره شده است و در پایان، به برخی از صفات یاران امام زمان( که شهدای ما در عمل این صفات را تفسیر کرده‌اند، اشاره شده است.

کلید واژه ها : جنگ,امام خمینی قدس سره,دفاع مقدس,فرهنگ مهدویت,شهدا,نایب امام زمان(,ارتباط با امام زمان(

منبع : https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/871770

عنوان : راه بردهای دولت زمینه ساز در توسعه پایدار طوع و رغبت مهدوی

نویسنده : سید حسن فیروزآبادی

تاریخ : 2009-09-23

منبع مقاله : مشرق موعود

چکیده : «ترغیب و طوع مهدوی»، دو مفهوم مقدس و برگرفته از دعای افتتاح و دعای فرج منقول از امام صادق( است که تصویر تحرک اجتماعی فراگیر در جامعه موعود را نشان می‌دهد و ویژگی‌ها، برنامه‌ها، اهداف و تعالیم روان‌شناسانه در این محیط را بیان می‌کند. این مقاله برای تولید ادبیات این دو مفهوم، ابتدا هدف و روی‌کرد بنیادین در ترغیب اجتماعی در جامعه منتظر را شناسایی می‌نماید و نظام تبلیغی و فرهنگی را متناسب با آن ترسیم می‌کند. هدف اصلی و نهایی جامعه منتظر، مستعدسازی حقیقی انسان‌ها، جز در پناه موعودشناسی، خداپرستی، اطاعت‌پذیری، کسب رضای خداوند متعال و تقرب به درگاه او حاصل‌شدنی نیست. بر این اساس، ترغیب مهدوی، هدف اصلی تنظیم و نگارش این مقاله است. در این روی‌کرد، ابتدا خواست و نیاز اصلی انسان‌ها، بر اساس روان‌شناسی انسانی در ترغیب دینی، مشخص می‌گردد و سپس با بررسی ادبیات انتظار، راه‌برد استقرار و برنامه اصلی برای پاسخ‌گویی به آن تبیین می‌شود. از آن‌جایی که بیشتر این امور را باید در وظیفه دولت زمینه‌ساز جست‌وجو کرد، بررسی وظایف و تکالیف این دولت و شناخت ماهیت و روی‌کرد آن، در زمره اهداف غایی مقاله قرار دارد.

کلید واژه ها : مهدویت,موعودگرایی,ترغیب,راه‌برد ظهور,جامعه منتظر,طوع مهدوی

منبع : https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/879082

عنوان : سردار خرمشهر: نگاهی به زندگی و مجاهدات سردار شهید سید محمد علی جهان آرا

تاریخ : 2011-10-23

منبع مقاله : شاهد یاران

منبع : https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/832719

عنوان : زیبایی‌های کربلا غیرت دینی، شجاعت، ایثار

نویسنده : سیدمحمدحسین راجی

تاریخ : 2020-07-22

منبع مقاله : ره توشه

منبع : https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1694968

عنوان : شاخصه‌های الگوی مقاومت

نویسنده : عیسی عیسی‌زاده

تاریخ : 2020-03-23

منبع مقاله : ره توشه

منبع : https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1692661

عنوان : اخبار

تاریخ : 2011-03-24

منبع مقاله : کتاب ماه کودک و نوجوان

منبع : https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/792300

بیشتر