بانک اطلاعات

عنوان : قربون صدام

عنوان : کربلا منتظر ما باش ما می آئیم بزودی

عنوان : کربلا عاشقان می آیند

عنوان : کربلا رفتن پاسپورت می خواهد

عنوان : گوشه چشمي يا حسين (ع)

عنوان : گورستان متجاوزان عراقي

عنوان : گورستان متجاوزان بعثي

عنوان : گورستان بعثيون عراقي

عنوان : گور پدر صلوات فرست

عنوان : گناه نکردن از توبه کردن راحت تر است

عنوان : گلها رفتند مبادا خار باشيم

عنوان : گل گشته خجل ز عطر خشبوي شهيد - هر جا که نظر کني بود روي شهيد

عنوان : گل کني گلچين کني

عنوان : گل پشت و رو ندارد

عنوان : گل بي خار خداست

عنوان : گل بروي همتون

عنوان : گلبرگ سرخ لاله ها ، در کوچه هاي شهر ما ، بوي شهادت مي دهد

عنوان : گفتم : خسته نباشي ، گفت : خسته کسي است که براي غير خدا کار کند (شهيد رجايي)

عنوان : گشتم نبود نگرد که نيست

عنوان : گر همسفر عشق شدي مرد سفر باش

عنوان : گر معرفت دهندت بفروش کيميا را - گر کيميا دهندت بي معرفت گدايي

بیشتر