بانک اطلاعات

نام شهید : شهید عباس کاظمي بومه

نام : عباس

نام پدر : اکرم

نام خانوادگی : کاظمي بومه

محل شهادت : پيرانشهر

آدرس مزار مطهر : بلوک: شماره مزار:233 نام گلزار:امامزاده حسن شهر:فارس - فسا

تاریخ شهادت : 1362/05/01

تاریخ تولد : 1337/09/02

نام شهید : شهید هوشنگ کاظمي بوگي

نام : هوشنگ

نام پدر : آرزومند

نام خانوادگی : کاظمي بوگي

محل شهادت : شلمچه

آدرس مزار مطهر : بلوک: شماره مزار:2 نام گلزار:بيروکان شهر:فارس - فيروزآباد

تاریخ شهادت : 1365/10/04

تاریخ تولد : 1348/06/01

نام شهید : شهید اکبر کاظمي بن چناري

نام : اکبر

نام پدر : محمدعلي

نام خانوادگی : کاظمي بن چناري

آدرس مزار مطهر : نام گلزار:بن‌جنار شهر:مرکزي - آشتيان

تاریخ شهادت : 1365/02/12

تاریخ تولد : 1344/03/06

نام شهید : شهید فرج الله کاظمي بلبلوئي

نام : فرج الله

نام پدر : محمدعلي

نام خانوادگی : کاظمي بلبلوئي

محل شهادت : هورالعظيم

آدرس مزار مطهر : بلوک: نام گلزار:کرمان مرکزي شهر:کرمان - کرمان

تاریخ شهادت : 1364/04/14

تاریخ تولد : 1342/04/01

نام شهید : شهید حسين کاظمي بلبلوئي

نام : حسين

نام پدر : اکبر

نام خانوادگی : کاظمي بلبلوئي

محل شهادت : شلمچه

آدرس مزار مطهر : بلوک: نام گلزار:کرمان مرکزي شهر:کرمان - کرمان

تاریخ شهادت : 1365/10/19

تاریخ تولد : 1344/01/15

نام شهید : شهید محمد کاظمي بقمچ

نام : محمد

نام پدر : عبدالحسين

نام خانوادگی : کاظمي بقمچ

محل شهادت : مجنون

آدرس مزار مطهر : بلوک: نام گلزار:بقمچ شهر:خراسان رضوي - چناران

تاریخ شهادت : 1363/12/23

تاریخ تولد : 1347/06/20

نام شهید : شهید عبدالغفور کاظمي بره بيچاست

نام : عبدالغفور

نام پدر : ملکي

نام خانوادگی : کاظمي بره بيچاست

آدرس مزار مطهر : نام گلزار:کلگه2 شهر:خوزستان - مسجدسليمان

تاریخ شهادت : 1361/11/21

تاریخ تولد : 1333/08/08

نام شهید : شهید سياوش کاظمي بره بيجاست

نام : سياوش

نام پدر : صفرعلي

نام خانوادگی : کاظمي بره بيجاست

آدرس مزار مطهر : نام گلزار:مافگه شهر:خوزستان - انديکا

تاریخ شهادت : 1362/07/30

تاریخ تولد : 1349/07/03

نام شهید : شهید فاضل کاظمي بره بي چاست

نام : فاضل

نام پدر : بختيار

نام خانوادگی : کاظمي بره بي چاست

محل شهادت : سومار

آدرس مزار مطهر : بلوک: نام گلزار:چکارمون شهر:خوزستان - مسجدسليمان

تاریخ شهادت : 1366/06/26

تاریخ تولد : 1343/06/06

نام شهید : شهید رستم کاظمي بره بي چاست

نام : رستم

نام پدر : صفرعلي

نام خانوادگی : کاظمي بره بي چاست

آدرس مزار مطهر : نام گلزار:اب چهرو شهر:خوزستان - انديکا

تاریخ شهادت : 1362/07/30

تاریخ تولد : 1348/03/07

نام شهید : شهید حسين کاظمي بايقوت

نام : حسين

نام پدر : سلام

نام خانوادگی : کاظمي بايقوت

محل شهادت : قصرشيرين

آدرس مزار مطهر : بلوک: نام گلزار:زوارق شهر:آذربايجان شرقي - بناب

تاریخ شهادت : 1366/04/07

تاریخ تولد : 1345/08/04

نام شهید : شهید مهدي رضا کاظمي باويل عليائي

نام : مهدي رضا

نام پدر : علي اصغر

نام خانوادگی : کاظمي باويل عليائي

محل شهادت : سومار

آدرس مزار مطهر : بلوک:

تاریخ شهادت : 1361/07/10

تاریخ تولد : 1345/06/03

نام شهید : شهید مالک کاظمي بالسيني

نام : مالک

نام پدر : ملک علي

نام خانوادگی : کاظمي بالسيني

آدرس مزار مطهر : نام گلزار:بالسين شهر:آذربايجان شرقي - ميانه

تاریخ شهادت : 1362/05/02

تاریخ تولد : 1342/03/21

نام شهید : شهید محمود کاظمي باغان

نام : محمود

نام پدر : برات

نام خانوادگی : کاظمي باغان

آدرس مزار مطهر : نام گلزار:باغان شهر:خراسان شمالي - شيروان

تاریخ شهادت : 1362/01/29

تاریخ تولد : 1339/11/08

نام شهید : شهید محمود کاظمي باباحيدري

نام : محمود

نام پدر : احمد

نام خانوادگی : کاظمي باباحيدري

محل شهادت : رقابيه

آدرس مزار مطهر : بلوک: نام گلزار:باباحيدر شهر:چهارمحال وبختياري - فارسان

تاریخ شهادت : 1361/11/18

تاریخ تولد : 1344/01/01

نام شهید : شهید احمد کاظمي اهري

نام : احمد

نام پدر : مهدي

نام خانوادگی : کاظمي اهري

آدرس مزار مطهر : قطعه:24 رديف:67 شماره مزار:7 نام گلزار:بهشت زهرا شهر:تهران - تهران

تاریخ شهادت : 1359/12/13

تاریخ تولد : 1336/01/12

نام شهید : شهید يدالله کاظمي انداني

نام : يدالله

نام پدر : حيدر

نام خانوادگی : کاظمي انداني

آدرس مزار مطهر : نام گلزار:اندان شهر:اصفهان - خميني شهر

تاریخ شهادت : 1362/12/05

تاریخ تولد : 1340/01/01

نام شهید : شهید مهدي کاظمي انداني

نام : مهدي

نام پدر : فتح اله

نام خانوادگی : کاظمي انداني

محل شهادت : جفير

آدرس مزار مطهر : بلوک: نام گلزار:گلستان شهدا شهر:اصفهان - اصفهان

تاریخ شهادت : 1362/12/10

تاریخ تولد : 1346/08/20

نام شهید : شهید محسن کاظمي انداني

نام : محسن

نام پدر : فتح اله

نام خانوادگی : کاظمي انداني

محل شهادت : مريوان

آدرس مزار مطهر : بلوک: نام گلزار:گلستان شهدا شهر:اصفهان - اصفهان

تاریخ شهادت : 1364/12/08

تاریخ تولد : 1344/01/01

نام شهید : شهید رجبعلي کاظمي انداني

نام : رجبعلي

نام پدر : فتحعلي

نام خانوادگی : کاظمي انداني

آدرس مزار مطهر : نام گلزار:اندان شهر:اصفهان - خميني شهر

تاریخ شهادت : 1361/01/04

تاریخ تولد : 1342/02/18

نام شهید : شهید حسين علي کاظمي انداني

نام : حسين علي

نام پدر : احمد

نام خانوادگی : کاظمي انداني

آدرس مزار مطهر : نام گلزار:اندان شهر:اصفهان - خميني شهر

تاریخ شهادت : 1361/11/19

تاریخ تولد : 1344/05/01

بیشتر