بانک اطلاعات

عنوان : مهرباني و همدلي ملت

مضمون : در پي پيروزي عظيم رزمندگان پرتوان اسلام و آزادي خرمشهر، شهر لاله هاي خونين، مردم عزيز و مهربان و ايثارگر کشورمان و علماي اعلام و ائمه محترم جمعه و جماعت در شهرستانهاي مختلف با تلگرافهاي بسيار آمادگي خود را جهت بازسازي مناطق ويران شده اعلام و مراتب ايثار و فداکاري خويش را در اين امر مهم و انساني ابلاغ کردند. و براستي اين حضور دائمي و خستگي ناپذير در صحنه، و آمادگي و فداکاريهاي خالصانه مردم دلير ما براي هر مسلماني غرورانگيز و براي جهانيان اعجاب آميز است و مي توان گفت اين هم يکي از الطاف الهي و برکات جنگ است که اينچنين مردم را به هم نزديک و مهربان نموده و در غم و شادي يکديگر شريک ساخته است.(1109)

تاریخ : 61/03/12

عنوان : تقويت روح تعاون در ملت

مضمون : جنگ هم يک مسأله اي بود که انسان خيال مي کرد که يک هائلهاي است براي ما و يک مسأله اي است بسيار مهم، لكن معلوم شد که منافعش بيشتر از ضررهايش بود. آن انسجامي که در اثر جنگ بين همه قشرها پيدا شد و آن معناي روحاني و معنوي اي که در خود سربازان عزيز از ارتش و ژاندارمري و سپاه پاسداران به نمايش گذاشته شد و آن روح تعاوني که در همه ملت از زن و مرد در سرتاسر کشور تحقق پيدا کرد، به دنيا فهماند که اين مسأله اي که در ايران است با همه مسائل جداست. اينجا از باب اينکه اصل نهضت را خود ملت کرد و به ثمر رساندنش هم به دست خود ملت شد، چيزهايي که بر ضد اين نهضت و بر ضد اين انقلاب است، باز به دست خود ملت از سر راه برداشته مي شود و ان شاء الله اين هم به زودي حل خواهد شد. (1108)

تاریخ : 60/11/14

عنوان : بسيج شدن توده هاي محروم

مضمون : ما هر روز شاهد يک پيروزيهايي در جبهه ها هستيم (بواسطه همه آنها که سرتاسر اين جبهه ها فعاليت مي کنند و آنها هم از همين طبقه محرومند)، لكن طبقه فوق همه طبقات هستند. چنانچه شما هم و همه کساني که، زن و مردي که در پشت جبهه هستيد همه مشغول به فداکاري و مشغول به جنگ هستيد. آنها در جبهه جنگ مي کنند و شما در پشت جبهه و اين از خصوصيات انقلاب اسلامي است، اين از خصوصيات اسلام است. (1107)

تاریخ : 60/01/16

عنوان : انسجام ملت ايران

مضمون : بحمد الله تعالي اين جنگ تحميلي موجب انسجام هر چه بيشتر ملت رزمنده ما گرديد. ... صدام و پشتيبانان ستمگر او بايد بدانند که در اين سال، انسجام و قدرت ارتش شجاع و سپاه پاسداران غيور و ساير قواي مسلح نظامي و ملي اسلامي ما بيش از سالهاي پيش است، و ملت رزمنده ما بيش از سابق پشتيبان آنان هستند، و داوطلبان شهادت در راه خداوند متعال روز به روز افزايش يافته و منتظر فرمان الهي هستند.(1106)

تاریخ : 60/01/12

عنوان : پيوند همه اقشار

مضمون : شما در حالي که هستيد با ارتشي که در سابق بود خيلي فرق داريد. شما بدانيد که اگر در زمان سابق ارتش مي خواست با يک گروهي يا با يک دولتي مقابله کند، نه خود ارتش با اختيار و اشتياق مي رفت به ميدان جنگ و نه قشرهاي ملت از او پشتيباني مي کرد. اين برکت اسلام است. اين برکت قرآن کريم است که در بين ما هست. اسلام است که همه قشرها را به هم پيوند مي دهد و يک همچو بسيج عمومي درست مي کند. (1105)

تاریخ : 59/11/09

عنوان : بسيج عمومي ملت

مضمون : يکي از مسائلي که باز مرتب شد بر اين، اينکه شياطين فهميدند قدرت اسلام در ايران چيست و قدرت ارتش ما و پاسدارهاي ما که خداوند همه را حفظ کند . آنطور نيست که آنها خيال مي کردند. خليجيها هم فهميدند که نه، مسائل آنطورها نيست و اگر خداي نخواسته - يک وقت شيطنت کنند، ممکن است عکس العمل داشته باشد. ديگران هم فهميدند که نه، قدرت اسلام بيش از اين مسائل است که اينها خيال مي کنند. قدرت اسلام است که يک مملکت را يکپارچه بر ضد آنها به راه مي اندازد؛ بسيج مي کند. اين قدرت اسلام است. اين هم يکي از برکاتي بود که از اين جنگ تحميلي براي آنها ننگ بار آورد و براي ملت ما سلحشوري و قدرتمندي و بيداري.(1104)

تاریخ : 59/08/14

عنوان : يکپارچه شدن ملت

مضمون : ما از جنگ چه ترسي داريم؟ يک ملتي که حاضر است براي شهادت و شهادت را فوز عظيم مي داند، چه باکي از اين مسائل دارد؟ از اين، از اينکه باکي نيست. تازه وقتي که يک جنگي شروع مي شود، ملت ما بيدار مي شود. بيشتر متحرک مي شود. شما ببينيد که در اين جنگي که به ايران تحميل کردند و اشخاص خائن به اسلام، مخالف سرسخت با اسلام، اين جنگ را به پا کردند، ايران چه جور باز زنده شد، يکپارچه ايران دوباره انقلاب کرد و توجه کرد به يک مقصد؛ سرتاسر ايران. کدام کار ممکن بود که اينطور مردم را بسيج کند؟ اين جنگ بود که بسيج کرد. پس [در] جنگ چيزهايي است که ما خيال مي کنيم بد است، بعد خوب از کار در مي آيد.(1103)

تاریخ : 59/08/14

عنوان : وحدت و همدلي ارتش و ملت

مضمون : بعضي قضاياست که انسان گمان مي کند که اين شر است، لکن به حسب واقع، خير است. در اين قضاياي اخير، که دولت جابر عراق تحميل کرد بر ايران، بايد بگويم: «الخير في ما وقع»، براي اينکه چند مطلب را ثابت کرد: يکي اينکه ضدانقلاب در ايران شايعه مي کردند که ارتش ايران ارتشي است که از بين رفته و ديگر نمي تواند در مقابل دشمنها مقاومت کند و شايعه افکني مي کردند، بلکه ابتدائاً مي گفتند که اصلاً ارتش لازم نيست، ارتش بايد به هم بخورد و بعد از سر، يک مسائلي شروع بشود. در اين جنگ تحميلي، ثابت شد که ارتش نيرومند است و ارتش با ساير قواي مسلحه با هم هستند؛ تفاهم دارند؛ با هم مي جنگند و همه کساني که در ارتش هستند، در رأس ارتش هستند، وفادارند. اين خود يک خيري بود که جلوي شايعات را گرفت.... يکي ديگر اينکه منتشر مي کردند و دائماً مي گفتند که انقلاب در اول يک چيزي داشت: مردم با هم بودند و حالا ديگر نيستند با هم، با هم مختلف هستند. از اين حرفهاي نامربوط که هي دائماً مي گفتند. باز در اين جنگ ثابت شد که سرتاسر کشور با هم هستند و مردم به همان روح انقلابي باقي هستند و الآن از همه جاهايي که جوانهاي ما هستند، از همه اقطار کشور، پيشنهاد ميکنند که به جنگ بروند، لكن احتياجي نيست الآن به جنگ آنها و اگر به خداي نخواسته - يک وقت احتياج شد، آن وقت معلوم مي شود که چه خواهد شد. اينها از اموري بود که خير بود براي ما.... يکي از امور که باز خير بود براي ما اينکه دولت عراق فهميد که با کي طرف است. اينها دائماً هي پيش خودشان مي گفتند که ما اگر . همچو خيالات مي بافتند که اگر ما ? حمله به ايران بکنيم، در همان حمله اول، ديگر کار تمام است و ما مي رويم براي مرکز ايران و همه جا. حالا فهميدند که نه، مسأله اينطور نيست. در عين حالي که ما باز به مردم اجازه نداديم و آن بسيج عمومي را اجازه نداديم، الآن مع ذلک، فهميدند اينها که خير، کاري از آنها بر نمي آيد و اگر دولت ايران بخواهد، آنها را ان شاء الله، بزودي از بين مي برد.(1102)

تاریخ : 59/07/08

عنوان : تقويت وحدت ملت

مضمون : امروز، روز اتحاد و يگانگي است و اين هم از الطاف بزرگ و تأييدات الهي است که در ست بر خلاف تصور و خواست فتنه انگيزان و جنگ افروزان، همه توطئه ها و جنگها، به اتحاد و يکپارچگي ملت بيدار و زنده ما در برابر قدرتها مي انجامد. (1101)

تاریخ : 59/07/05

عنوان : تقويت حس برادري

مضمون : ما در جنگ حس برادري و وطن دوستي را در نهاد يکايک مردمان بارور کرديم. (1100)

تاریخ : 67/12/30

عنوان : پرورش داوطلبان شهادت

مضمون : الحمدلله اين کشور رسول خدا - صلي الله عليه و آله و سلم - امروز ميليونها جوان داوطلب جنگ و شهادت در خود پرورانده است و دل و ديدگان ملت ما را جز رضايت حق چيزي پر نخواهد کرد و به همين جهت از بذل مال و جان و فرزندان خويش در راه خدا لذت مي برند و ملاک ارزش و برتري در نزد آنان تقوا و سبقت در جهاد گرديده است و از تفرعنها و خودنماييهاي جاهليت قديم و جديد متنفرند.(1099)

تاریخ : 65/05/06

عنوان : سبقت در مبارزه با باطل

مضمون : به هر حال، قلم و بيان من عاجز است که مقاومت عظيم و گسترده ميليونها مسلمان شيفته خدمت و ايثار و شهادت را در اين کشور صاحب الزمان - ارواحنا فداه - ترسيم نمايد، و از حماسه ها و رشادتها و خيرات و برکات فرزندان معنوي کوثر، حضرت فاطمه زهرا - سلام الله عليها - سخن بگويد که همه اينها از هنر اسلام و اهل بيت و از برکات پيروي امام عاشورا سرچشمه گرفته است. و ملت ما کمربندها را محکم بسته اند؛ و از زن و مرد و پير و جوان همه و همه، جز تعداد انگشت شماري منافق خود فروخته جاسوس و ساير وابستگان به استکبار جهاني، در صحنه نبرد حق در برابر باطل ايستاده اند و بر يکديگر سبقت مي جويند. و کدام سبقتي در مسير - إلى الله بالاتر از اينکه سيلزدگان محصور در فكر کمک به جبهه اند و رزمندگان در صحنه نبرد هم بضاعت مالي خود را به سيلزدگان تقديم مي کنند؟ و کدام تحولي بالاتر از اينکه پدران و مادران و همسران شهيدان ما از فراق عزيزان خود شکوه نمي کنند، ولي غبطه و حسرت دوري از قافله شهدا را بر زبان دارند؟ (1098)

تاریخ : 65/11/16

عنوان : اقبال مردم به امور معنوي

مضمون : بحمدالله کشور ما، کشور شما، کشوري است که امروز بايد بگوييم نمونه است. آنچه که مي خواستم عرض کنم اين است که اين اقبال مردم بر امور معنوي و بر امور ظاهري، خصوصا، اين جوانهاي ما در جبهه ها و اين روز قدس که امسال من هر چه نگاه کردم به نظرم عظيمتر از سال قبل بود، و نمي تواند انسان قدر اين نعمت را و شکر اين نعمت را به اندازه کافي بجا بياورد ... خدا مي داند که من هر وقت نظرم به اين جوانهايي که عازم جبهه هستند و با شور و شعف دارند به جبهه ها مي روند، وقتي من آنها را نگاه مي کنم، از خودم خجالت مي کشم، ما کي هستيم، ما چي هستيم؟ ما قريب هشتاد و چند سال در اين دنيا به خودم را مي گويم - بودم و به قدر اين چند روزي که اينها . مشغول خدمت هستند، ما خدمت نکرديم، ما خودمان را نساختيم. از من گذشت، لكن شما توجه کنيد که خود را بسازيد. توجه کنيد که دنيا را به چيزي نگيريد، توجه کنيد که همه رفتني هستيم و بايد به خداي تبارک و تعالي نزديک بشويم تا آن جا ما را راه بدهند. (1097)

تاریخ : 65/03/19

عنوان : کسب رضايت الهي

مضمون : ملت بزرگ ايران به پيروي از اولياي عظيم الشان اسلام، اين دفاع مقدس را آغاز نموده و در انجام آن و رسيدن به هدفهاي اعلاي قرآني جان و مال را داوطلبانه فدا کرده و آنچه وظيفه الهي بوده به طور شايسته انجام داده است و بحمد الله تعالي قدمهاي بزرگي در راه شناساندن اسلام الهي و محمدي - صلى الله عليه و آله و سلم - برداشته است. گرچه وجودهاي عزيز و ارزشمندي را از دست داده است، لكن ارزشهاي بالاتر و والاتري به دست آورده و آن رضاي خداوند متعال است و چه چيز مي تواند از آن بالاتر باشد.(1096)|

تاریخ : 61/12/03

عنوان : افزايش تحمل ملت ايران

مضمون : هزاران شکر خداي متعال را که با دست عنايت خود تحولي در اين ملت عظيم الشان ايجاد فرموده که همه اقشار آن به هم پيوسته و بد واحد شده اند و با اتکال به قدرت الهي در مقابل همه ايستاده و از اين هياهوها و چنگ و دندان نشان دادنها به خود هراس راه نمي دهند و هر روز مصمم تر و مهياتر براي دفاع از آرمانهاي اسلامي هستند.(1095)

تاریخ : 62/03/07

عنوان : نجات از انحطاط فرهنگي

مضمون : آن چيزي که به ملت ما خداي تبارک و تعالي عنايت فرموده است بسيار است. از آن جمله نجات از آن انحطاط فرهنگي و اخلاقي و وصول به مراتبي از مراتب اخلاق و فرهنگ، و پيروزي در جبهه ها، و بالاتر از آن پيروزي بر نفس که براي جوانهاي ما در قشر وسيعي حاصل شده است. و من اميدوارم که براي همه ما اين پيروزي معنوي و اين تسلط بر نفس و اين تسلط بر شيطان نفس حاصل بشود. و ما امروز غرق به نعمتهايي هستيم که نمي توانيم آن نعمتها را شکرگزاري کنيم الا به طور اجمال که از خداي تبارک و تعالي تشکر ميکنيم که به ما يک همچو ملتي عنايت فرموده است که در همه جبهه ها، در همه صحنه ها حاضرند. و ما را و جوانهاي ما را و بانوان ما را از آن منجلابي که براي آنها درست کرده بودند، خداوند نجات مرحمت فرمود. و جوانهايي که ميرفت بکلي از دست اسلام و از دست مسلمين بروند خداوند به ما برگرداند، و آنها را همچو متعهد کرد که الآن براي شهادت داوطلب مي روند، و در جبهه ها در حالي که جنگ ميکنند تکبير ميگويند، نماز مي خوانند و در شبها مناجات با خدا مي کنند. و اينها از نعمتهايي است که ما بايد تشکر کنيم.(1094)

تاریخ : 62/01/01

عنوان : تحول معنوي مردم ايران

مضمون : اين تحول، تحولي است که شرق و غرب نمي توانند بفهمند. آنها هر چيزي مي توانند بفهمند، همين در سطح ماديت اشيا را ارزيابي مي کنند که کدام پيروز شد، کدام پيروز نشد. در سطح معنويت اينها نمي توانند اصلا تصور کنند که يک کشور چهل ميليوني چطور متحول شده است به يک چيزي که جوانهايشان را مي دهند و گريه ميکنند که کاش يکي ديگر هم داشتند. دست و پايشان را از دست داده اند و تأثرشان به اين است که من ندارم که باز به جبهه بروم! و اين صحنه هاي بسيار نوراني که در جبهه ها [است] شما که هستيد، - بهتر از ما مي دانيد که چه صحنه هايي است.(1093)

تاریخ : 61/03/22

عنوان : الهي شدن ملت

مضمون : الآن من گاهي که وصيتنامه بعض از شهدا را مي بينم يا وضع جبهه ها را مي بينم يا شعارهايي که در جبهه ها به همان شبي که فردا احتمال دارد که شهيد بشوند. مي بينم، مي بينم که ملت، الهي شده است. (1092)

تاریخ : 60/09/11

عنوان : ايجاد عشق به شهادت در ملت

مضمون : امروز ايران يکپارچه تحرک است، يکپارچه فعاليت است، يکپارچه - هواي عشق به شهادت و هواي عالم غيب است. در رژيمهاي سابق، د اسمي از اين مسائل نبود.(1091)

تاریخ : 60/09/11

عنوان : خروج جوانان از سستي

مضمون : اين جنگ پيش آمد و يک سال و نيم تقريبا طول کشيده است و ثمرات بزرگي براي ما داشته است که اول غافل بوديم و کم کم متوجه شديم.. يکي از ثمرات بزرگ اين، اين تحرک بي سابقه اي است که در جوانهاي ما در جبهه ها و پشت جبهه ها اين تحرک بزرگ حاصل شده است و كأنه از آن رخوت و سستي که براي اشخاصي است که نشسته اند و کارهاي معمولي را مي کنند، اين رخوت و سستي از بين رفته است و جاي خودش را به فعاليت و تحرک داده است که امروز ارتش ما، سپاهيان ما، بسيج ما و عشاير ما و ملت ما، چه در جبهه و چه - در خارج جبهه، فعالند و متحرک و در مقابل همه ناگواريها ايستاده اند و جنگ را براي خودشان گوارا مي دانند. (1090)

تاریخ : 60/09/11

عنوان : ايجاد تحرک عمومي در ملت ايران

مضمون : البته در اين سالي که به ما گذشت ماجراهاي زياد، گرفتاريهاي زياد براي ملت ما رخ داد. ولي من به نظرم مي رسد تا گرفتاريها نباشد، سختيها نباشد، جنگها نباشد و کشتار دادنها و ساير اثرات آن نباشد، انسان از آن خمودي و از آن راحت طلبي که در ذاتش هست - بيرون نمي آيد. البته جنگ و لواحق آن بسيار ناگوار بود براي ملت ما، لكن در ازاي او جوانهاي ما، آنهايي که در جبهه ها مي گذرانند و مردمي که جنگ را لمس مي کنند، آنچنان مقاومتي از خودشان به خرج دادند که متوقع نبود. و اين از برکات زحمتها و ناگواريهاي جنگ و لواحق جنگ بود. اگر در يک رژيمهايي که ملت شرکت نداشتند با دولت در همه امور و حاضر در صحنه نبودند در همه گرفتاريها و زحمتها جنگي واقع مي شد، فقط در يک کناري بود، بدون اينکه تحرکي از خود ملت و جوانهايي که احتياج به تحرک دارند واقع مي شد، اين جنگ بيفايده بود. و اما امروز تمام ملت ما،نه فقط جوانها و آنهايي که در جبهه ها هستند، بلکه پير مردها و پيرزنها و دختر و بچه هاي نابالغ در صحنه گرفتاريها و در صحنه جنگ حاضرند و همه خود را در جبهه مي بينند.(1089)

تاریخ : 59/12/28

بیشتر