سفارش من به شما برادران و خواهران، حفظ نگاه و حجاب است

سفارش من به شما برادران و خواهران، حفظ نگاه و حجاب است
نوید شاهد - خدایا! تو خود می دانی كه من آماده ام آن چه را كه تو خود به من داده ای در راه عشقی كه به تو دارم، نثار كنم.

وصیتنامه شهيد محمدرضا سخايي: سفارش من به شما برادران و خواهران، حفظ حجاب و نگاه استنوید شاهد:
تولد: 1350 شهادت: 28 / 1/ 67 فاو
گزيده اي از وصيت نامه شهيد: «خدايا! تو خود مي داني كه من آماده ام آن چه را كه تو خود به من داده اي در راه عشقي كه به تو دارم، نثار كنم. آري، الگوي جاويد يك انسان مؤمن، رهايي از هوا و هوس ها است كه من اين الگو را دوست دارم و حال براي مرگ آماده ام و خوشحال هستم و افتخار مي كنم كه در چنين راهي شربت شهادت را بنوشم...سفارش من به شما برادران و خواهران، حفظ حجاب و نگاه است.»
Bookmark and Share X Share