شهيد بابايي توجهي ويژه به داشته هاي نيروي هوايي و حفظ دستاوردهاي بومي صنعت نيروي هوايي داشت و نخستين فرماندهي بود كه در جهت سازندگي نيروي هوايي قدم برداشت و توانست در اين مسير ارتباط خوبي با دانشگاه صنعتي اصفهان برقرار كند. «امير سرتيپ خليلي»از همرزمان و شاگردان شهيد بابايي مي گويد: عباس بابايي در حالي و در 30 سالگي ( سال 1360) فرماندهي پايگاه هشتم شكاري اصفهان را عهده دار شد كه اين پايگاه بزرگترين پايگاه هوايي خاورميانه محسوب مي شود. بابايي توجهي ويژه به داشته هاي نيروي هوايي و حفظ دستاوردهاي بومي صنعت نيروي هوايي داشت و نخستين فرماندهي بود كه در جهت سازندگي نيروي هوايي قدم برداشت و توانست در اين مسير ارتباط خوبي با دانشگاه صنعتي اصفهان برقرار كند. نگاه غرب از دهه 1990 به ظرفيت ويژه اي به نام نيروي انساني بود. اين نگاه رويكردي جديد است كه در جهان شكل گرفته اما در مديريت عباس بابايي و در 30 سال پيش، توجه به پتانسيل و ظرفيت هاي نيروي انساني به عنوان اصلي ترين بازوي كار قابل مشاهده بود. دشمنان در طول جنگ تحميلي با حمله به نفتكش هاي كشورمان قصد قطع صدور نفت جمهوري اسلامي را داشتند اما حتي صدور يك قطره نفت ايران قطع نشد و تمام اينها مرهون زحمات و تلاش ها و رشادت هاي افرادي همچون شهيد عباس بابايي بود. اميرسرتيپ محمدرضا عطايي نيز مي گويد: بابايي فرماندهي شجاع، مسئوليت پذير، مؤمن، منطقي، صادق و فروتن بود. اگر كسي بابايي را نمي شناخت تصور اينكه اين فرد، خلبان جنگنده اي مانند F-14 است برايش ممكن نبود. در هر طرح عملياتي اي كه در نيروي هوايي داده مي شد عباس بابايي به عنوان يك پيشقدم، اولين كسي بود كه اين طرح را اجرايي مي كرد. ابتكار ساخت بمب پرنده و استفاده از هواپيماي جنگنده F-14 به عنوان يك بمب افكن، طرح پيشنهادي عباس بابايي بود كه نتيجه بسيار مثبتي در روند جنگ داشت. دغدغه ها و مشكلات پرسنل يكي از مهمترين دغدغه هاي عباس بابايي بود و او حتي با حضور در مناطق محروم، سازندگي و خدمات رساني به اين مناطق را نيز در دستور كار خود قرار داده بود و از نزديك با مشكلات آشنا بود و براي رفع آن اقدام مي كرد. آينده نگري و توجه به سرمايه ها و توليد ملي از خصوصيات برجسته اين شهيد بود.