ّ ّ ّ ّ ّ
جهنم اردوگا‌ه‌های عراق
تاریخ و زمان ارسال :18 تیر 1392
دسته بندی : یادداشت
10
خلاصه یادداشت :

منع شکنجه و رفتارهای تحقیر آمیز و پرهیز از هرگونه بیاحترامی به شخصیت و شرافت نیروهای متخاصم از اصول اساسی کنوانسیون ژنو است. این در حالی است که در جریان جنگ تحمیلی و سال‌های بعد از آن به کرات شاهد نقض ابتداییترین حقوق آزادگان سرافراز ایران هستیم 18 تیر 1392-09:35:10

منع شکنجه و رفتارهای تحقیر آمیز و پرهیز از هرگونه بیاحترامی به شخصیت و شرافت نیروهای متخاصم از اصول اساسی کنوانسیون ژنو است. این در حالی است که در جریان جنگ تحمیلی و سال‌های بعد از آن به کرات شاهد نقض ابتداییترین حقوق آزادگان سرافراز ایران هستیم با اهمیت‌ترین قسمت حقوق بین‌الملل بشردوستانه به کنوانسیون‌های «ژنو» باز میگردد. معاهده‌هایی که به منظور حمایت از افرادی که درگیر جنگ نیستند یا رزمندگانی که زخمی شده یا به اسارت درآمده‌اند، مقرراتی را وضع مینماید. سابقهی این کنوانسیون به سال 1864م. بر میگردد که کنفرانس‌های بعدی آن نیز در 1906و 1929م. مقرراتی تصویب کرد که به عنوان نمونه مهم‌ترین مصوبهی کنفرانس ژنو در 1929م. را تأسیس کمیتهی بین‌المللی صلیب سرخ به منظور حمایت از زخمیان و جمع‌آوری اطلاعات دربارهی اسیران میتوان ارزیابی کرد. اما سرانجام در اوت 1949م. بود که مصوبات 3 کنوانسیون یاد شده با اصلاحات و اضافاتی در قالب 4 سند مورد تصویب کشورها قرار گرفتند. جنگ 8 ساله میان کشورهای ایران و عراق نیز از جمله موضوعاتی است که توسط بسیاری از کارشناسان و محققان در رشته‌های تاریخ، علوم نظامی، حقوق بین‌الملل و حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفته است. وجود شرایط خاص ایران در آن زمان باعث گردید که رژیم بعثی عراق با استفاده از حمایت بسیاری از قدرت‌های جهانی، اقدام‌های ناجوانمردانه‌ای برای رسیدن به اهداف خود به کار گیرد. اقدام‌هایی که علیرغم تلاش‌های بسیار نتوانست از چشم جهانیان مخفی بماند و در اسناد بسیاری از مجامع بین‌المللی ثبت و ضبط شد تا همگان را در موقعیت مناسب‌تری برای قضاوت و نتیجه‌گیری در مورد شرایط آن برهه قرار دهد. بررسی حقوقی این واقعه نیز از جهت‌های گوناگونی قابل بررسی و تدقیق است. در این پژوهش سعی بر این است که مبتنی بر مقررات کنوانسیون‌ها و صرفاً با استناد به اسناد ثبت شده در سازمان ملل و به طور خاص شورای امنیت و نهادی مانند صلیب سرخ جهانی که وظیفهی حفظ و حراست از حقوق اسیران جنگی و غیرنظامیان درگیر در جنگ را بر عهده دارد، تنها و تنها گوشه‌ای از اقدام‌های ناقض مقررات بین‌المللی توسط رژیم عراق که به طور وسیع صورت میگرفت، به صورت مستند ذکر شود تا در پایان مخاطب را در معرض قضاوتی واقع‌بینانه و منصفانه نسبت به عملکرد سازمان ملل و به طور خاص شورای امنیت این سازمان قرار دهد. مبحث اول) بررسی وضعیت اسرا؛ گفتار اول) اعمال ناقض حقوق اسرا در میدان جنگ بند اول: کشتار اسرا بدون محاکمه و دلیل نمونه‌های بسیاری از فجایع صورت گرفته در رفتار با اسرا وجود دارد که از زبان اسرایی که آزاد شده یا از دست دشمن گریخته بودند، ذکر شده که کمیتهی بین‌المللی صلیب سرخ طی گزارشی در 7 مه 1973م. بر این موارد صحه میگذارد. در بند 75 گزارش هیئت ناظر سازمان ملل آمده است: «با توجه به خصومت‌های شدیدی که طی جنگ پدید آمده نمیتوان این احتمال را که تعداد درخور توجهی از سربازان ایرانی ممکن است به هنگام تسلیم کردن خود به قتل رسیده باشند، رد کرد.» در بند 76 این گزارش این طور میخوانیم: «هر چند ما در موقعیتی قرار نداشتیم که بتوانیم اطلاعاتی را که در اختیارمان قرار میگرفت ارزیابی کنیم اما به عقیدهی ما هیچ یک از مطالبی که شنیدیم با بیانیهی کمیتهی بین‌المللی صلیب سرخ در 7 مه 1973م. مغایرت نداشت.» شاهد دیگری بر این مدعا فرمان روزانهی شمارهی (1) «صدام حسین» به تمامی واحدهای موجود در جبهه است که طی آن افسران عالی رتبهی نظامی موظف شده بودند که اسرای پاسدار، حزب دموکرات، کمونیست‌های همراه با نیروهای ایرانی و هر فردی که به هر نحوی با ایرانیها همکاری میکند، به جرم خیانت به نژاد عرب به اعدام محکوم نمایند. تمامی این موارد در حالی است که اعدام بدون محاکمه یکی از موارد نقض حقوق مخاصمات مسلحانه بوده و بارها در کنوانسیون چهارگانهی ژنو مورد تأکید قرار گرفته است. بند دوم: اسارت غیرنظامیان از جمله زنان، کودکان و پیران در قرارداد چهارم مادهی 24 و مواد 76 تا 78 پروتکل اول الحاقی حفظ حقوق زنان و کودکان و رعایت احترام خاص برای آنان و پرهیز از هرگونه هتک حیثیت و عفت آنان امری ضروری شناخته شده و این در حالی است که نظامیان عراقی زنان، کودکان و پرستاران و پزشکان مراکز درمانی را به اسارت در میآوردند و آن‌ها را مورد ضرب و شتم قرار میدادند. همچنین نیروهای بعثی هزاران نفر از اهالی مناطق اشغالی از جمله پیران و زنان را به اسارت درآورده و به خاک عراق منتقل کرده بودند. کمیتهی بین‌المللی صلیب سرخ در گزارش خود به تاریخ 17 اردیبهشت 62 مینویسد: «کمیتهی بین‌المللی صلیب سرخ بیش از هزار اسیر غیرنظامی را تا کنون ثبت نام نموده
برچسب ها :
*
*