13 شهریور

1365 – پیشنهادهای‌ مجدد عراق‌ به‌ سازمان‌ملل‌ برای‌ توقف‌ جنگ‌؛ لوموند: طرح‌های‌ صلح‌ صدام‌ حسین‌ عمدتاً مصرف‌ داخلی‌ دارد.

13 شهریور 1365 - پیشنهادهای‌ مجدد عراق‌ به‌ سازمان‌ملل‌ برای‌ توقف‌ جنگ‌؛ لوموند: طرح‌های‌ صلح‌ صدام‌ حسین‌ عمدتاً مصرف‌ داخلی‌...

ادامه مطلب
صفحه 1 از 8 1 2 8