ّ ّ ّ ّ ّ
چند پند از سید آزادگان
تاریخ و زمان ارسال :12 خرداد 1394
دسته بندی : یادداشت
7
خلاصه یادداشت :

راز عظیم خلقت، گنجینة بزرگ آفرینش، منظور خدا از آفرینش بشر و انبیا و آنچه را که عرفا و زهاد و اهل علم دارند دنبال آن می گردند، آن سرِّ مگوست؛ چیزی نیست به جز خدمت به خلق، آن هم بدون داشتن چشم داشتی. 12 خرداد 1394-09:15:14

خبرگزاری پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس: *راز مگو راز عظیم خلقت، گنجینة بزرگ آفرینش، منظور خدا از آفرینش بشر و انبیا و آنچه را که عرفا و زهاد و اهل علم دارند دنبال آن می گردند، آن سرِّ مگوست؛ چیزی نیست به جز خدمت به خلق، آن هم بدون داشتن چشم داشتی. آزاده ای سؤ ال کرد: چقدر؟ فرمود: آن قدر که خاک بشوی و مردم در رسیدن به خواسته های مشروعشان پا روی تو بگذارند. * خودبینی اگر انسان کوله باری داشته باشد از دُر و جواهر یا از عبادت و بندگی خدا، اگر منیت در او نموده باشد مانند این است که پایش را روی پوست موز قرار داده باشد. هرچه کوله بار را پرتر کند، احتمال لغزشش بیشتر می شود. * پیرامونِ رحمت خداوند هر چه امید و حسن ظن ما به رحمت خداوند بیشتر باشد، برای برخورداری از رحمت خداوند، استحقاق بیشتر خواهیم داشت. باید با تضرع و انابه به پیشگاه ذات اقدس حق، خود را از موج ها و بن بست ها به سلامت نجات دهیم. انسان در زندگی با مسائلی برخورد می کند که آن ها آزمایش های الهی است و اگر در این گام نلغزید، برای گام بعدی رحمت بیشتر خداوند در زندگی شامل حالش می گردد. *از ماست که بر ماست گفتا ز که نالیم که از ماست که برماست. گرچه مشکلات زندگی انسان از حد بیرون است و هیچ زندگی را خالی از مشکلات نتوان یافت ولی ، این سختی ها و مشکلات هرچه باشد و در هر حدی، برای انسان قابل تحمل است و این ها خود به تنهایی کوچک تر از آن هستند که انسانی را از پای در آورند و اگر در مقابل مشکلی به زانو در آمده، عاجزانه اظهار ضعف و زبونی نمودیم این ضعفی است که از خود نشان داده ایم، نه آنکه براستی ما را توانِ مقابله با آن نیست. جای تأسف این جا است که در این گونه رویدادهای سخت زندگی، با تجسم و تصور پیامدهای نامطلوب و ناگوار احتمالی ناشی از آن، روحیة خود را تضعیف و توان مقاومت خود را کاهش می دهیم و دیگر جز شکست، چه انتظاری می توان داشت؟ در حالی که در تاریخ، بسیار دیده ایم افرادی که کوران های سخت و کمرشکن زندگی را پشت سر گذارده و به سلامت از کنار آن گذشته اند و بدون کمترین آسیب پذیری، رهایی یافته اند و به جای از پای در آمدن، خود را برای عبور از این رهگذرهای سخت زندگی آماده تر نموده و آب دیده تر گشته اند.
برچسب ها :
*
*