ّ ّ ّ ّ ّ
عملیات قادر 3
تاریخ و زمان ارسال :25 آذر 1388
دسته بندی : یادداشت
8
خلاصه یادداشت :

پس از انجام عملیات قادر 1 و 2 و هدف‌گیری و تمرکز نیروی خودی روی ارتفاعات گوشینه، حسن بیگ و نیز ارتفاعات همجوار آنها، دشمن به ایجاد خطی مستحکم و پیوسته مبادرت ورزید. این خط از سراسپندار، سرهاجری، سرخیات و سربله تا گوشینه و دامنه‌های انتهایی یال حصاروست امتداد مییافت.

پس از انجام عملیات قادر 1 و 2 و هدف‌گیری و تمرکز نیروی خودی روی ارتفاعات گوشینه، حسن بیگ و نیز ارتفاعات همجوار آنها، دشمن به ایجاد خطی مستحکم و پیوسته مبادرت ورزید. این خط از سراسپندار، سرهاجری، سرخیات و سربله تا گوشینه و دامنه‌های انتهایی یال حصاروست امتداد مییافت. عمده قوای دشمن در قادر 1 و 2، در سراسپندار تا گوشینه مستقر بود. با نزدیکی عملیات قادر 3، اطراف ارتفاع پیرعمر و برده بوک نیز توسط لشکر 7 پوشانده شد. براساس اطلاعات موجود، یگان‌هایی که قبل از عملیات قادر 3 در منطقه مستقر بودند، به شرح زیر میباشند: - تیپ‌های 65 و 66 نیروی مخصوص - تیپ‌های 433 و 438 از لشکر 23 پیاده - تیپ 431 از لشکر 33 پیاده - تیپ‌های 428، 439، 123، 609 و 702 پیاده - تیپ 2 کماندو و یک تیپ کماندو از سپاه سوم - تیپ 10 زرهی وضعیت دشمن پس از انجام عملیات قادر 1 و 2 و هدف‌گیری و تمرکز نیروی خودی روی ارتفاعات گوشینه، حسن بیگ و نیز ارتفاعات همجوار آنها، دشمن به ایجاد خطی مستحکم و پیوسته مبادرت ورزید. این خط از سراسپندار، سرهاجری، سرخیات و سربله تا گوشینه و دامنه‌های انتهایی یال حصاروست امتداد مییافت. عمده قوای دشمن در قادر 1 و 2، در سراسپندار تا گوشینه مستقر بود. با نزدیکی عملیات قادر 3، اطراف ارتفاع پیرعمر و برده بوک نیز توسط لشکر 7 پوشانده شد. براساس اطلاعات موجود، یگان‌هایی که قبل از عملیات قادر 3 در منطقه مستقر بودند، به شرح زیر میباشند: - تیپ‌های 65 و 66 نیروی مخصوص - تیپ‌های 433 و 438 از لشکر 23 پیاده - تیپ 431 از لشکر 33 پیاده - تیپ‌های 428، 439، 123، 609 و 702 پیاده - تیپ 2 کماندو و یک تیپ کماندو از سپاه سوم - تیپ 10 زرهی سازمان رزم قادر 3 قرارگاه حمزه حمزه 1 ارتش = لشکر (-) 23 نوهد + گردان 344 توپخانه 105 م.م سپاه = 1 گردان از لشکر 31 عاشورا + 1 گردان از لشکر 17 علیابن‌ابیطالب(ع) حمزه 2 ارتش = ––––– سپاه = تیپ ویژه شهدا حمزه 3 ارتش = تیپ 1 لشکر 77 پیاده + گردان 383 توپخانه 105 م م سپاه = 1 گردان از لشکر 5 نصر حمزه 4 ارتش = تیپ 55 هوابرد سپاه = ––––– حمزه 5 ارتش = لشکر (-) 28 + گردان 391 توپخانه 105 م. م سپاه = 1 گردان از تیپ 21 امام رضا(ع) حمزه 6 ارتش = لشکر 64 پیاده (1 گردان) + توپخانه مستقر در منطقه عملیاتی والفجر 2 سپاه = لشکر 8 نجف اشرف (7 گردان) توپخانه قرارگاه: - دسته موشک زمین به زمین - گردان (-) 341 توپخانه 130 م . م - آتشبار یکم از گردان 369 کاتیوشا طرح عملیات قادر 3 نیروهای عمل کننده ضمن انهدام دشمن، ارتفاعات برده بوک، 1668 - 2497 - 1890 - 1592 - 2232 - 1900 را تصرف و محور دربند دارالسلام را تامین مینمایند و همزمان در منطقه سیدکان ارتفاعات 1636 - 1037 - 955 - 956 - 984 را تصرف و آماده میشوند تا بنا به دستور تک را به سمت غرب ادامه دهند. حمزه 6 در قسمت راست محور جنوبی ماموریت تلاش اصلی و حمزه 5 در سمت چپ و حمزه 4 از طریق آسمان در این محور تلاش پشتیبانی را بر عهده دارند و حمزه 1 و 3 در شمال سیدکان ماموریت تالش فرعی را برعهده دارد. حمزه 2 نیز در احتیاط قرارگاه میباشد. شرح عملیات قادر 3 عملیات در بامداد 18/6/1364 از دو محور آغاز شد. در محور چپ (برده بوک)، که تلاش اصلی از آن طریق بود، نیروهای عمل کننده پس از ساعت‌ها کوه‌پیمایی در ساعت 04:15 با نیروهای دشمن درگیر شده و سنگرهای اصلی آنان را منهدم ساختند و بلندترین قله‌های برده بوک نیز به تصرف درآمد. به این ترتیب، تعدادی از نیروهای دشمن در نقاط مختلف پنهان شده و تعدادی نیز با استفاده از تاریکی فرار کردند. با روشن شدن آسمان، نیروهای باقیمانده دشمن به تدرجی سربلند کرده و به صورت پراکنده از هر طرف مزاحم میشدند. توپخانه دشمن نیز منطقه را زیر آتش شدید خود قرار داد و در نتیجه برخی سنگرهای تصرف شده مجدداً توسط نیروهای عراقی اشغال گردیدند و از داخل آنها به سوی قوای خودی تیراندازی میشد. در محور راست (حاج عمران)، نیروهای عمل کننده پس از خنثیسازی قسمتی از میدان مین - در تنگه دربند - تهاجم خود را برای شکستن خط دشمن آغاز کردند و همزمان از دو جناح چپ و راست نیز برای انهدام دشمن در گردمند و تپه شهدا مهیا شدند. رزمندگان پس از پیشروی تا چومان مصطفی با واحدهای زرهی و آتش شدید توپخانه دشمن مواجه شده و ضمن تحمل تلفات مجبور شدند عقب‌نشینی کنند. دشمن با اجرای آتش بسیار سنگین روی اهداف تصرف شده و نیز عقبه‌های خودی، پاتک گسترده خود را آغاز کرد. با فشار شدید دشمن، بعضی از گردان‌ها تصمیم گرفتند عقب‌نشینی کنند و بعضی دیگر همچنان در مقابل
برچسب ها :
*
*